• Bij een huurovereenkomst afgesloten tussen Stelobo DJ experience en de huurder zijn steeds onze algemene huurvoorwaarden van toepassing. Hiervan kan enkel afgeweken worden door specifieke in de persoonlijke overeenkomst vermelde voorwaarden.
 • In de huurprijs is geen verzekering tegen diefstal of schade inbegrepen. Bij de in ontvangstname heeft de huurder het recht te vragen de correcte werking aan te tonen door een korte demo. Ingeval de huurder hiervan gebruik wil maken dient hij dit bij de afspraak tot ophaling aan te geven zodat wij de opstelling kunnen klaarzetten.
 • Ingeval van schade of diefstal wordt de vervangingswaarde van het toestel aangerekend. Hierbij maken wij gebruik van onze vaste leveranciers www.bax.be of www.bekafun.be. Ingeval het identieke toestel niet meer beschikbaar is wordt het meest benaderende genomen. Stelobo Dj experience zal dit aan de huurder voorstellen. Vanaf datum van het voorstel heeft de huurder het recht om binnen 14 kalenderdagen zelf te kijken voor vervanging uitsluitend in een Belgische fysieke winkel of webshop waarbij aangetoond moet worden dat zij een eigen hersteldienst hebben in het vlaamse landsgedeelte van België. Na 14 kalenderdagen wordt de vervanging voorzien met het voorgestelde toestel.
 • Bij een aantal items is een waarborg vereist. Deze waarborg kan, tenzij specifiek anders vermeldt in de overeenkomst, voldaan worden op volgende wijzen:
  • borgstelling op een bedrijf met kredietscore goedgekeurd door companyweb
  • betaling van het waarborgbedrag op onze waarborgrekening.
  • afgifte van officieel document (paspoort/rijbewijs) bij aanvang van de huur.
 • Elke huurperiode geldt voor een periode tussen levering en afhaling van 30 uur. Voor langere huurperioden telt, tenzij anders vermeldt in de persoonlijke overeenkomst, de volgende herberekeningsformule:
  • 2 – 7 dagen: huurprijs x 1,5
  • 8 – 14 dagen: huurprijs x 2
  • 15 – 21 dagen: huurprijs x 3
 • De huurperiode wordt in contract afgesproken. Ingeval de items laattijdig worden binnengebracht geldt de volgende formule
  • verhoging huurprijs volgens de factor in vorig item verhoogd met de factor 1,5 als boeteclausule.
  • Indien aangetoond kan worden dat hierdoor een volgende verhuur geannuleerd diende te worden is de volledige overeenkomst voor de volgende huurder eveneens betaalbaar, mogelijk verhoogd met de voor Stelobo DJ experience nadelige boeteclausule zo het opgenomen moest zijn in het volgende contract.
 • annulering: ingeval van annulering door de huurder gelden volgende vergoeding:
  • meer dan 30 dagen voor het evenement: 10% betaalbaar
  • minder dan 30 dagen voor het evenement: 100% betaalbaar
   • uitzonderingen:
    • ingeval er voor de huur door Stelobo DJ experience gebruik gemaakt wordt met externe partners voor het geheel of een deel van de verhuur gelden de voorwaarden van de externe partner. Dit wordt specifiek opgenomen in de persoonlijke overeenkomst.
    • Onder annulering door heirkracht worden verstaan: het verbod van overheidswege vanwege onvoorziene omstandigheden (bv Corona). Een annulering ten gevolge het niet voldoen door de inrichter aan wettelijke reglementering (vergunningen, sabam,….) geldt niet als heirkracht. Ook als de huurder niet zelf de inrichter is, blijft hij ingevolge het contract met Stelobo DJ experience verantwoordelijk. Schadevergoeding kan niet afgewend worden op de uiteindelijke inrichter waarmee Stelobo DJ experience geen overeenkomst heeft.
 • Elke huur is contant betaalbaar en dient op rekening aangetoond te worden uiterlijk bij het ophalen van de goederen. Ingeval er een betaling achteraf wordt toegestaan wordt stipte betaling verwacht op rekening uiterlijk op vervaldatum (=opdracht 2 werkdagen op voorhand vanaf Belgische rekening traditionele bank, 4 werkdagen op voorhand vanaf buitenlandse rekening of belgische spaar- of online bank). Bij niet naleving van de wettelijk betalingstermijn is een intrest verschuldigd van 15% op jaarbasis, met een minimum bedrag van 50 euro. Vewijlintresten worden aangerekend via een bijkomende factuur.
 • verzerkering. Bij een aantal items kan U een bijkomende verzekering boeken. Deze verzekering voorziet in het volgende:
  • is wel gedekt:
   • beschadiging door normaal gebruik
   • beschadiging naar aanleiding van technisch defect
  • is niet gedekt:
   • diefstal
   • beschadiging door opstelling op niet verantwoorde locatie
   • waterschade
 • betaling:
  • 10% bij boeking
  • 90% uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de huurperiode op rekening