beste opdrachtgever. Algemene voorwaarden zijn een verplichting die ons opgelegd wordt van overheidswege en bevat droge juridische tekst.

In het algemeen komt het erop neer dat wij vanuit ons DJ experience team er alles aan zullen doen om uw evenement tot het grootst mogelijke succes te maken, en verwachten we van onze opdrachtgevers de nodige daden te stellen om deze te kunnen uitvoeren. We blijven daarom ten alle tijde maximaal tot uw dienst en communiceren graag zo vaak als nodig.

algemene voorwaarden Stelobo DJ Experience

Onze algemene voorwaarden hebben hun toepassing op zowel de verhuur van materiaal als de eigen prestaties.

De algemene voorwaarden worden juridisch opgemaakt, maar de basis is gewoon dat U van ons de service mag verwachten zoals wij hem beloven, en de eraan verbonden verplichtingen zowel voor ons als voor onze klanten.

algemene gebruiksvoorwaarden verhuur

 • Bij de verhuur van al onze items wordt een document afgeleverd dat in detail beschrijft welke items werden afgeleverd en wordt door beide partijen ondertekend. Bij retour wordt deze inventaris nagekeken. De verhuurder heeft vanaf het moment van teruggave 24 uur de tijd om de goederen na te kijken op schade en volledigheid van de inventaris. Bij eventuele schade wordt een schadevergoeding aangerekend aan de vervangende nieuwwaarde van het toestel of de toestellen.
 • Waarborg: een eventuele waarborg kan gesteld worden via creditcard, overschrijving of via een specifieke in het contract besproken manier.
 • Duurtijd van een huur:
  • onder “daghuur” wordt verstaan een periode van 24 uur vanaf afhaling tot retour.
  • indien daghuur verlengd wordt met één of meerdere dagen worden telkens periodes van 24 uur toegevoegd.
  • onder weekhuur wordt verstaan een periode van 7 dagen vanaf afhaling tot retour
   • Hiervan kan afgeweken worden in het persoonlijke document.
 • Transport van de huurgoederen: De huurder zorgt voor een correct transport van de gehuurde goederen. Indien bij een ophaling wordt vastgesteld dat er een risico op schade bestaat door onaangepat transportmateriaal kan de verhuurder het transport weigeren. Deze weigering ontslaat de klant niet van de verplichtingen in het contract en blijft betaalbaar.
 • gebruik van de materialen: De materialen worden enkel indoor gebruikt en zodanig opgesteld dat het risico op schade zowel door weersomstandigheden als mogelijke beschadiging door aanwezigen tot een minimum beperkt wordt. Voor- en na gebruik worden de goederen opgeslagen of op de plaats van gebruik, ofwel een andere veilige opslagplaats die in elk geval slotvast kan afgesloten worden. Stockage van de materialen gebeuren altijd aan temperaturen +5graden.
 • Indien bij een verhuur ook een laptop of pc inbegrepen is, mogen op deze pc geen andere activiteiten plaatsvinden dan die nodig om muziek af te spelen. Downloads zijn niet toegestaan, tenzij het gaat over legale producten die na gebruik ook terug verwijderd worden. In geen geval mogen er geen muziek of videoclips achterblijven op de harde schijf.
 • Indien items niet tijdig worden teruggebracht dan geldt volgende boeteclausule
  • de bijkomende huurprijs voor de effectief gehuurde periode
  • eventueel te verhogen met aan, door de verhuurder aan te tonen, meerkost indien hierdoor voor een vervolgverhuur extra kosten moeten gemaakt worden. Deze kunnen onstaan indien verhuurder hierdoor zelf materiaal moet gaan huren, of dit kan een uit te betalen schadevergoeding zijn aan de voglende huurder?
 • Alle verhuuritems worden door Stelobo DJ experience voorzien van identificatie. De huurder zal de goederen altijd vrijwaren van gebeurlijke inbeslagname door derden, ook indien de goederen van Stelobo DJ experience niet voorzien zouden zijn van identificatie.

Algemene voorwaarden DJ prestatie & artiestenboeking

 • Bij een overeenkomst zullen wij altijd aangeven welke ruimte wij nodig hebben voor de opstelling van onze materialen.
 • De klant zorgt voor een veilige opstelling. Dit betekend dat de discobar en andere materialen weliswaar aan de publieke ruimte (dansvloer) mogen staan, maar toch veilig genoeg afgeschermd.
 • Onze DJ prestatie is verzekerd. Dit betekend dat bij onverwachte omstandigheden zoals ziekte of ongeval wij tot 1/1 dag voor het evenement voor vervanging kunnen zorgen. Bij onverwachte uitval binnen 1/2 dag voor het evenement bestaat de mogelijkheid dat er geen vervanging mogelijk is. Op dat ogenblik kan U ofwel beroep doen op onze volledige terugbetaling (of annulatie van de overeenkomst indien nog niet voldaan) of op een voorstel dat wij U doen ter vervanging aan (mogelijk) hogere prijs.
 • Er wordt voor de DJ’s tijdens de prestatie voldoende frisdranken voorzien, en bij een prestatie van langer dan 5 uur tevens een beperkte catering
 • In de prijs van opstelling en afbraak is voorzien dat de afstand tussen de plaats waar de goederen uit de wagen geladen wordt en de DJ booth niet meer dan 150 meter bedraagt, en bestaat uit een verharde ondergrond zonder trappen of treden. Let op: een podium hoger dan 50cm valt ook onder trappen en treden. Dit kan aanleiding geven tot een meerprijs. Het is de huurder echter ten alle tijde toegestaan assistentie te verlenen bij het opstellen om deze kost te vermijden.
 • onze artiestenboeking wordt telkens uitgevoerd onder de voorwaarden van de artiest. De algemene voorwaarden van elke artiest worden telkens als bijlage aan onze contracten toegevoegd. Mocht er een afwijking zijn in de bijlagen tegenover ons
 • Artiestenboekingen dien ten alle tijde volledig op voorhand voldaan te worden.
 • Indien in onze overeenkomsten geen specifieke vereisten gesteld worden naar elektriciteitsvoorziening wordt ervan uitgegaan dat er minstens 2 stopcontacten aanwezig zijn op aparte zekering van telkens minstens 16KVA. Indien de prestatie niet kan uitgevoerd worden door ontbrekende stroomvoorzieningen dan kan een niet- of beperktere prestatie geen aanleiding geven tot een minprijs.

overkoepelende algemene voorwaarden

 • betalingsmodaliteiten: tenzij anders vermeldt op het contract gelden volgende betalingsvoorwaarden
  • voor huur van materiaal:
   • 10% bij boeking
   • 90% uiterlijk 5dagen voor het evenement
  • voor alle andere diensten
   • 10% bij boeking
   • 50% 1 week voor het evenement
   • 40% ten laatste 1 week na het evenement
  • laattijdige betalingen (=langer dan 1 week na vervaldatum) worden belast met een kredietbeperking van 4% op het factuurbedrag met een minimumaanrekening van 50 euro.
 • Alle activiteiten van Stelobo DJ experience vallen onder het btw stelsel van 21%
 • Al onze offertes hebben, tenzij anders vermeldt, een geldigheid van 60 dagen wat betreft de prijszetting. Op het ogenblik van de offerte wordt de dienst of het huurmateriaal automatisch gereserveerd voor een periode van 5 kalenderdagen. Indien de bevestiging later dan 5 kalenderdagen na offerte ons bereikt, bestaat de kans dat een alternatief moet worden aangeboden. In dat geval heeft de huurder uiteraard het recht zijn bevestiging te herzien.
 • Opdrachtgever heeft ten alle tijde het recht om tot 14 dagen na bevestiging zijn akkoord te herroepen zonder meerkost. Enkel indien het een offerte betreft waarvan de uitvoering binnen een periode van 10 kalenderdagen plaats zal vinden geldt een bevestiging door de opdrachtgever als bindend.
 • Annulatievoorwaarden.
  • DJ:
   • tot 90 dagen voor het evenement: zonder kosten
   • 30-60 dagen voor het evenement: 40% betaalbaar
   • 15-30 dagen voor het evenement: 75% betaalbaar
   • minder dan 15 dagen voor het evenement: 100% betaalbaar
  • Artiestenboeking:
   • Individueel bepaald volgens de bijlagen bij het contract
   • Indien geen vermelding in de bijlagen geldt dezelfde termijn als voor DJ
  • verhuur:
   • tot 60 dagen voor het evenement: zonder kosten
   • tot 10 dagen voor het evenement: 40% betaalbaar
   • minder dan 10 dagen voor het evenement: volledig betaalbaar
  • Annulatie door heirkracht is altijd zonder kosten:
   • onder heirkracht wordt verstaan
    • verbod van overheidswege door een reden buiten de wil van de organisator om.
    • sterfgeval of ernstige ziekte bij de organisator of betrokken familie
    • weersomstandigheden bij binnenorganisatie (voorbeeld schade aan de infrastructuur door een storm)
   • onder heirkracht wordt NIET verstaan
    • verbod van overheidswege door een reden waar de organisator wel verantwoordelijk is (bijvoorbeeld vergunningen)
    • slechte weersomstandigheden bij buitenorganisatie
 • De opdrachtgever voldoet aan alle wettelijke vereisten voor zijn event. Stelobo DJ experience kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voldoen door de organisator aan wettelijke eisen.
 • Het is de huurder niet toegestaan gebruik te maken van pirotechnisch materiaal, confetti of andere belastende stoffen in de buurt van onze installatie.

betalingen

 • al onze facturen zijn betaalbaar op het rekening nummer van Stelobo DJ experience BE09736070751157
 • De facturen zijn netto betaalbaar uiterlijk op vervaldatum.
 • Bij laattijdige betaling is een kredietbeperking verschuldigd van 5%

In geval van betwisting vallen de geschillen naar aanleiding van onze overeenkomst onder de bevoegdheid van de Belgische wetgeving en worden behandeld in het arrondissement Antwerpen.